Algemene voorwaarden HV Hoveniers

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden als pdf bestand.

ALGEMENE VOORWAARDEN H. VALENKAMP HOVENIERSBEDRIJF 


Artikel 1. Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Ondernemer: H. Valenkamp Hoveniersbedrijf, werkzaam in de groene ruimte en de navolgende werkzaamheden aanbiedt en uitvoert. 

 

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor-, of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. 

 Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. 

 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze Werkzaamheden. 

 Materialen: Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost; Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de Ondernemer vallen. 

 

Consument: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die ñ niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met Ondernemer. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de Ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen Ondernemer en Consument worden gesloten 

Artikel 3: De offerte/ het aanbod 
 

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, zal de Ondernemer zich op de hoogte stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument de plicht de Ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de Ondernemer aan de Consument vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend. 2. De Ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit. 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt. 4. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering. 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. a. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, exclusief BTW. b. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de Ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren exclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De Ondernemer kan op verzoek van de Consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van ÈÈn uur door ÈÈn persoon, exclusief BTW. Aan de Consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de Ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk. 6. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en betalingsvoorwaarden 7. Het aanbod gaat - schriftelijk dan wel elektronisch ñ vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. 8. De Ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendomsrecht voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op het eerste verzoek van de Ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de Ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. 9. Het is de Consument verboden materiaal van de Ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de Werkzaamheden niet aan de Ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de Ondernemer retour worden gezonden. Aan de Consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen voeren. 10. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de Consument, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de Ondernemer vergoeden in geval de Ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven. Algemene Voorwaarden H. Valenkamp Hoveniersbedrijf V.0.2. September 2009 Artikel 4: De Overeenkomst 

 

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Ondernemer een elektronische bevestiging naar de Consument. 2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht te zijn gedaan, indien en op het moment dat de Consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de Werkzaamheden wordt begonnen. 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de Ondernemer niet. 5. De Ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De Consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de Ondernemer te verstrekken. 6. De Ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog ontrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor mogelijke gevolgen van die schade. 

Artikel 5: Duur en beÎindiging van de overeenkomst 
 De Consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan Consument met inachtneming van een termijn van 3 maanden opzeggen. 

Artikel 6: Onderhoudswerkzaamheden 

 Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd, bij voorkeur schriftelijk ñ met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen. 

Artikel 7: Prijs en prijswijzigingen 
 

1. Alle bedragen en prijzen genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt staat. Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de Consument. De Ondernemer is gerechtigd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de Consument door te berekenen. Indien de Ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst, heeft de Consument het recht om de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd. 

Artikel 8: De aflevering / de levertijd 
 Onder oplevering van aangenomen Werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de Ondernemer, na de uitvoering van de Werkzaamheden, schriftelijk aan Consument heeft meegedeeld dat de Werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de Consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

Artikel 9: Conformiteit 

 

1. De Ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde Levende Materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De Ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. 2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de roerende zaken zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

Artikel 10: Overmacht en Opschorting 
 

1. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten de macht van Ondernemer liggende omstandigheid, kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de Ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer niet langer mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de Ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, Algemene Voorwaarden H. Valenkamp Hoveniersbedrijf V.0.2. September 2009 

is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De Consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

2. Onder overmacht bij de Consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de Ondernemer niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij Consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd. 3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storing in (data)netwerken, maatregelen van overheidsweg, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Ondernemer naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden. 4. Indien naar het oordeel van de Ondernemer de uitvoering van de Werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de Consument recht geeft op vergoeding van schade, de Werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de Ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geÎindigd, verder uit te stellen, indien dit naar oordeel van Ondernemer in het kader van het aanslaan van of de hergroei van Levend Materiaal noodzakelijk is. 5. Indien de overeengekomen Werkzaamheden door overmacht bij de Ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Ondernemer onmiddellijk contact op met Consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering. 

Artikel 11: Milieuaspecten bij de uitvoering van de Werkzaamheden 
 De Ondernemer zal zorg dragen voor een verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn Werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden, voor zover mogelijk, in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de Consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de Consument in rekening gebracht. 

Artikel 12: Afspraken door personeel 
 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de Ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. 

Artikel 13: De betaling 
 

1. Alle Werkzaamheden welke door Ondernemer geschieden, worden ñvoor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen- in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen. 2. Betaling heeft plaats in een gegarandeerd en door Ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 5. De betaling moet plaats hebben op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van de Ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij deze hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd. 6. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verplichten. 

Artikel 14: Niettijdige betaling 
 

1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de Ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de Consument alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen. 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 3. Bij niet-tijdige betaling heeft de Ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten. 4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de Consument. Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en ñoverdracht 
 

1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de Ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald. 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de Ondernemer op geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de Ondernemer op de geleverde zaken bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de Ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de Consument, uit welke hoofde dan ook, aan de Ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. 

Algemene Voorwaarden H. Valenkamp Hoveniersbedrijf V.0.2. September 2009 

Artikel 16: Uitvoering van de werkzaamheden en contractbeÎindiging 
 

1. Bij het overlijden van de Ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Ondernemer, vÛÛr de voltooiing van de Werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de Consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de Werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de Ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden. 2. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de Consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de Consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid 
 

1. De Ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de Consument het volgende: indien beschadigingen van zaken wordt geconstateerd dient de Consument dit op het ontvangst bewijs aan te tekenen. Bovendien dient de Consument zo snel mogelijk, na aflevering bij de Ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de Consument, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de Consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. 3. Op de Consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken. 4. De Ondernemer is met inachtneming van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheid voor schade ontstaan door/ bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal Ä 1.000.000,- (1 miljoen euro) per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. 5. De Consument vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden jegens de Ondernemer indien de Ondernemer schade veroorzaakt doordat de Consument of door derden die de Consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de Ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden. 6. De Ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/ schuld/ verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van, of namens, de Consument. 7. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 8. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem en/of grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde. 9. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk. 

Artikel 18: Klachten 

 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdige indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest. 2. De Ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De Consument verleent alsdan zijn medewerking. 3. Klachten betreffende de uitvoering van de Werkzaamheden of levering van de zaken ontslaan de Consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beÎindiging van de uitvoering van Werkzaamheden of levering van materialen. 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de Consument zijn rechten ter zake verliest. 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor beoordeling door de daartoe bevoegde rechter. 

Artikel 19: Afwijking 
 Individuele afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd. 

Artikel 20: Wijzigingen 
 De Ondernemer heeft het recht deze voorwaarden periodiek eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging hiervan. 

Algemene Voorwaarden H. Valenkamp Hoveniersbedrijf V.0.2. September 2009 

Artikel 21: Diversen 

 

1. Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijke persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigd dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Ondernemer zo goed mogelijk beschermt. 2. De bepalingen van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beÎindiging van de overeenkomst en/of deze voorwaarden van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen binden. 3. In geval deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging. 4. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen partijen op verzoek van een van hen middels elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risicoís kleven zoals ñ maar niet beperkt tot ñ vervorming, vertraging, en virus. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen tengevolge van het gebruik elektronische mail. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risicoís. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door partijen ontvangen mail, is de inhoud van de door verzender verzonden mail bepalend. 

Artikel 22: Geschillen en toepasselijk recht 
 

1. Alle geschillen met betrekking tot de door Ondernemer gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te ís-Hertogenbosch. De Ondernemer is tevens gerechtigd om een geschil Consument voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dit een andere rechter is dan de rechter te ísHertogenbosch, en Ondernemer legt het geschil voor aan de rechter te ís-Hertogenbosch, dan is die Consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat Ondernemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 2. Op alle met Ondernemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluitingen van het Weens Koopverdrag 

 

Algemene Voorwaarden H. Valenkamp Hoveniersbedrijf V.0.2. September 2009